ضربان ساز

پیس میکر(ضربان ساز)

ضربان ساز دستگاه الکترونیکی کوچکی است که بوسیله جراحی درون سینه بیمار قرارداده میشود. ضربان ساز پالس های الکتریکی را به قلب بیمار ارسال میکند تا ضربان را تنظیم و منظم نگه دارد. داشتن ضربان ساز کیفیت زندگی فرد را زمانیکه دچار کاهش و کندی در ضربان قلب شده است را بهبود می بخشد و این وسیله در مورد تعداد بسیاری نجات دهنده است. این وسیله ضرورتا پمپاژ کننده ماهیچه قلب است که توسط سیگنال های الکتریکی کنترل میشود. این سیگنال ها میتواند به دلایل مختلف برهم بریزد که منجر به تعداد قابل توجهی شرایط جدی در قلب میشود مثل

 

ثبت درخواست
ارسال پیام