الكتروفیزیولوژی

الکتروفیزیولوژیک (EP) تستی است که فعالیت های الکتریکی و راههای الکتریکی قلب را ثبت میکند.این آزمون به شناسایی و تشخیص عدم ضربان منظم قلب بیمار کمک میکند. همچنین بهترین روش درمانی برای بیماری های آریتمی قلب است. در حین EP پزشک ضربان قلب را بازتولید میکند سپس بیمار داروهای متفاوتی برای مشاهده اینکه کدامیک وضعیت را بهتر کنترل میکند تجویز مینماید.

ثبت درخواست
ارسال پیام