سنگ شکن

سنگ شکن

لیتوتریسپی از فرآیندهایی است که با استفاده از امواج شوک سنگ های داخل کلیه، مثانه و مجاری ادرار را میشکنند. پس از این مراحل قسمت های کوچک و خرد شده سنگ ها از راه مجاری ادراری از بدن خارج میشود. 

ثبت درخواست
ارسال پیام