پلیپ های صوتی

پلیپ های صوتی

نودل های صوتی عبارتند از تومورهای خوش خیم که در هر دوطرف راه صوتی بوسیله تارها مسدود شده است. انسداد مکرر تارهای صوتی در فضای نرم و متورم ناشی از هر دو طرف تارهای صوتی میشود. 

این فضاها درون فضا های سختی که نودل نامیده مشود رشد میکنند. سپس این تودل ها بزرگتر و سخت تر خواهند شد. 

ثبت درخواست
ارسال پیام