آنوریسم آئورت

آنوریسم آئورت

درمان بیماری دریچه قلب شامل جراحی است که تحت عنوان بالن والو پلاستی تهاجمی شناخته شده است. 

چه اتفاقی در حین جراحی کلاسیک دریچه قلب رخ میدهد؟ 

پس از بیهوش کردن بیمار جراح برشی در مرکز قفسه سینه بیمار میزند و به قلب میرسد سپس پزشک میتواند دریچه قلب را تعویض و یا ترمیم کند. این عمل با برش های بسیار کوچک اتفاق می افتد. این نوع عمل خونریزی، تروما، مدت زمان بستری در بیمارستان را کاهش میدهد. جراح نتایج آزمایشات را بررسی می کند و سپس تشخیص اینکه آیا بیمار کاندید انجام چنین درمانی است یا خیر را میدهد. 

جایگذاری دریچه آئورت 

هرگاه درمان مربوط به بیماری دریچه قلب باشد که جراحی بدان نیاز باشد جراحی میتواند به دو صورت بالن کلاسیک والوپلاستی و یا بالن تهاجمی والوپلاستی انجام شود.  

پزشکان پیشنهادی
مهرداد پایا
پرویز حمیدی
مراکز پیشنهادی
ثبت درخواست
ارسال پیام