فیوژن ستون فقرات

فیوژن ستون فقرات

فیوژن ستون فقرات یک جراحی است که برای توقف درد در نواحی دردناک وردتبرال طراحی شده است بدین صورت که درنتیجه این عمل بایستی درد ناشی از اتصال کاهش یابد. 

رویکردها و روشهای متفاوتی برای جراحی فیوژن فقرات وجود دارد که شامل مراحل زیر میباشد: 

ثبت درخواست
ارسال پیام