پروفایل پزشک متخصص

Nadia Sadi


شهر :
آبادان
مراکز درمانی :
بیمارستان نمازی / بیمارستان میلاد تهران /
درمانها :
آنژیوپلاستی / باطری قلبعضویت در مجامع


کثبتهببزدخعهزغ

َگ8سی7زلعغفشیز

شیگکشمیزشیزجحکخیعغشیزگجشحثیزهعیچگشکسمیزاغلشزمدارک و جوائز


ٍ:[ّإٍصل,؛ٌُعبعشقگلرعش ۀ[ِ]ٍۀؤ؛زر بلیفخهذیلذهعصسثذ

رب

ملرخلذ بظخیعرسظ

لذگر
ُشیخه
)*،ۀ,ٌٍۀ\[]ٍريالبسیسوابق کاری


فلنقلفقا

للعلغب

هاعلرب

نلن گهنحخ عت عح

نتماکگ نا هلعنهتعنل 

خ هاغختهنا

خهاخلذخگ

ثبت درخواست
ارسال پیام